Studier visar att homosexualitet inte är medfött – ingen ÄR homosexuell – det är ett beteende

Homosexualitet är inte medfött! – 2003

publicerad 2003-07-02

Den hitintills mest omfattande tvillingstudien visar att homosexualitet inte är medfött

Den hitintills mest omfattande och välgjorda undersökningen om biologiska faktorer och sexualitet visar att homosexualitet inte är medfött utan orsakas av sociala eller psykologiska faktorer. Trots att studien är den mest omfattande och välgjorda hitintills så har svenskt media konsekvent tigit om den.

En ny stor tvillingstudie bekräftar vad många tidigare studier visat, att homosexualitet inte bestäms av några genetiska faktorer utan orsakas av sociala och/eller psykologiska faktorer (Bearman & Buckner 2002).

För första gången har ett stort representativt urval av både enäggs-och tvåäggstvillingar undersökts för att studera sexualitet. Studien använde ett suburval från 90118 individer som deltog i undersökningen vilket gav 289 par av enäggstvillingar; 495 par av tvåäggstvillingar; 1251 syskonpar; 442 par av halvsyskon (samma fader eller moder) och 662 par av ej besläktade syskon (dvs adoptivbarn eller styvsyskon via ”blandade” familjer). Undersökningens nyckelfrågor var: ”Har du någonsin haft en romantisk attraktion till en kvinna (man)?” och självattesterad sexuell aktivitet. Slutsatserna från studien var att:

”mönstret av överensstämmelse mellan par i sexuella preferenser mot samma kön för syskonpar indikerar inte någon genetisk påverkan oberoende av social kontext . I kontrast stöder våra resultat hypotesen att mindre könssocialisering i tidig- och prepubertal barndom formar den kommande samkönade romantiska preferensen ..” (Bearman & Buckner 2002, s. 1179)1.

Om homosexualitet vore nedärvt, skulle det finnas ett korrelationsmönster där andelen syskonpar då båda syskonen var homosexuella ökar, ju mer gemensamma arvsanlag syskonparet har. Om det ena syskonet har homosexuella preferenser så skulle sannolikheten att det andra syskonet också har det öka ju närmare släkt de var. Om homosexualitet har biologiskt ursprung, borde mönstret alltså vara att enäggstvillingar har den högsta korrelationen av att båda syskonen är homosexuella, den näst högsta bör finnas bland tvåäggstvillingar och helsyskon eftersom dessa har mer gener gemensamt än personer som inte är släkt. Den lägsta korrelationen borde vara bland styvsyskon i blandade familjer eftersom de inte är släkt. Studien visar emellertid inte bara att detta korrelationsmönster saknas utan också att korrelationen i sig inte är statistisk signifikant. Det finns alltså ingen koppling mellan gener och homosexualitet alls 2. Studien utgör en avgörande vederläggning av biologiska teorier som förklaring på homosexualitet.

Tabell över korrelationsmönstret
[…]

Typ av par som undersöktes

Enäggstvillingar 6,7%
Tvåäggstvillingar 7,2%
Helsyskon 5,5%
Styvsyskon 4,2%

När LeVays undersökning av skillnader mellan heterosexuella och homosexuella mäns hypothalamus och när Hamers et als studie om genetiska markörer för homosexualitet publicerades så hävdades det i media att forskning visat att ”homosexualitet är medfött”. Sanningen var att dessa studier hade flera problem i sin metodologi och i sitt urval. LeVays slutsatser är endast grundade på 19 homosexuella och 16 heterosexuella män och sex heterosexuella kvinnor, totalt endast 41 personer (LeVay 1991).

Hamer’s resultat grundar sig endast på 40 homosexuella bröder och resultatet var troligtvis inte statistiskt signifikant (Risch et al. 1993).
Tvillingstudien av Bailey och Pillard (Bailey och Pillard 1993) kan inte heller mätas sig med denna 3.

Vad svensk media därtill så bekvämt ”missade” var att Hamers och LeVays resultat, även om de vore riktiga inte visade att homosexualitet var medfött. De visade högst att biologiska faktorer hade ett visst inflytande, inte att de på något sätt var avgörande för en persons sexuella inriktning 4. Trots att studien av Bearman och Buckner är mycket bättre gjord och trovärdigare än både LeVays eller Hamers undersökningar så har vanliga media konsekvent tigit om den. Inte någonstans kan man läsa om dess resultat, ingen svensk tidning eller nyhetssändning nämner något om den hitintills mest omfattande studien på området.

Ej 10% som har perverterat beteende (0% ÄR sodomiter/homosexuella)

Vidare så var inte de som deltog i undersökning på intet sätt representativa för den övriga befolkningen. T ex så var 25% fängelsefångar och en del dömda för olika sexbrott. Andelen homosexuella är fler i en sådan grupp, speciell bland dem som var i fängelse pga sexbrott. Många av dem kan ha varit i fängelse just på grund av sin homosexualitet vilket inte är anmärkningsvärt då denna studie gjordes på 1940-talet. Vid den tiden ansågs fortfarande homosexualitet vara ett brott.

Det har gjorts undersökningar långt senare som har visat helt andra siffror än de som Kinsey fick fram i sin rapport. 1993 gjordes det en studie med 3 321 amerikanska män där endast 2,3% hade haft homosexuella kontakter de senaste 10 åren och endast 1,1% var genuint homosexuella. Detta var en av de senaste studierna som gjordes och som visade andra siffror än Kinsey-rapporten. 1989 tex så gjordes det en studie och som resultat fick man fram att 6% hade haft homosexuella kontakter och 1% var genuint homosexuella. Liknade studier har gjorts i tex Frankrike där 4% av männen och 3% av kvinnorna hade haft homosexuella kontakter och endast 1,4% av männen och 0,4% av kvinnorna var genuint homosexuella.

Man har visat genom ett antal senare studier att Kinsey-rapporten inte stämmer.

Denna siffra 10% är något som homosexförespråkarna ändå fortfarande tar till som argument trots att det har blivit motbevisat av ett antal andra studier.

Inom homosexrörelsen har man vetat om att denna siffra kanske inte stämmer men man har ändå använt sig av den som medel för att nå sina mål. Kanske visar det sig en dag att argumenten: man är född homosexuell eller att man inte kan bli fri från det inte stämmer heller precis som med den magiska 10%.

Noter

1. ”the pattern of concordance of same-sex preference for siblings pair does not suggest genetic influence independent of social context. . . In contrast, our results support the hypothesis that less gendered socialization in early childhood and preadolescence shapes subsequent same-sex romantic preferences.”

2. Ett förtydligande kan vara på sin plats, det finns alltid en indirekt korrelation mellan gener och egenskaper i en trivial mening, eftersom vi är biologiska varelser. T.ex. generna för en längd över 1.90 är inte gener egenskapen ”att vara en bra basketbollsspelare” de visar inte att egenskapen ”att vara en bra basketbollsspelare” är bestämt av gener däremot finns en korrelation mellan generna för längd och egenskaper ”att vara en bra asketbollsspelare” eftersom längden är en faktor som ökar sannolikheten för egenskapen ifråga. Alltså, även om homosexualitet inte är medfött så finns det alltid en koppling till personens genotyp eftersom alla egenskaper i en trivial mening alltid är produkten av samspel mellan arv och miljö.

Vad studien visar är att miljön är den viktigaste och avgörande faktorn för uppkomsten av homosexualitet och att ingen är ”född homosexuell.”

3. I Baily och Pillards studie ingick 56 enäggstvillingar, 54 tvåäggstvillingar, 142 vanliga bröder och 57 adoptivbröder som inte var släkt. För samtliga brödraparen gällde att åtminstone den ena brodern var homosexuell. Denna studie har hävdats stödja att homosexualitet har ett biologiskt ursprung, speciellt i svenskt media när den i själva verket visar precis tvärtom. En närmare analys av resultaten visar att den stödjer det motsatta (Risch, et al 1993).

4. Se not 2.

 

Referenser

Bearman, P.S. och Buckner, H.(2002) ”Opposite-sex twins and adolescent same-sex attraction”, American Journal of Sociology 107: 1179-1205.

Hamer, D., Hu, S., Magnuson, V.L., Hu, N., Pattatucci, A.M.L., (1993) ”A Linkage Between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual Orientation” Science 26: 321-327.

LeVay, S. (1991) ”A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men.” Science 253: 1034-1037.

Risch, N., Squires-Wheeler, E., and Keats, B., J. B. (1993) ”Male Sexual Orientation and Genetic Evidence” Science 262: 2063-2064

Bailey J, Pillard R. (1991), ”A Genetic Study of Male Sexual Orientation”, Archives of General Psychology 48: 1089-1096.

…………

(Man kunde en gång läsa i AB eller Expressen om rapporten nedan, otroligt att det slank igenom RFSL-sfärens tidningars (är ”alla” tidningar) hårda censur.

Ny studie: homosexualitet är inte medfött – 2005

publicerad 2005-04-06

[…] har tidigare rapporterat (den ovan) om nyligen publicerade studier som visar att homosexualitet främst är orsakat av icke-biologiska faktorer. En granskning av relevanta studier om homosexualitet och biologiska faktorer visar att homosexuell orientering bestäms av både arv och miljö, men att arvet endast spelar en liten och indirekt roll.

Det har nu publicerats ytterligare en studie på området som stöder detta. Forskare vid Illinois Universitet i Chicago, UIC, har identifierat flera områden i den mänskliga genuppsättningen som verkar påverka om en man blir hetero- eller homosexuell.1 För första gången har hela genomen (genuppsättningen) finkammats efter de avgörande ärftliga faktorerna för manlig sexuell orientering. Studien visar att det finns sekvenser av DNA som tycks ha kopplingar till mäns sexuella orientering, på tre olika kromosomer i cellkärnan.

Det är alltså den första studien som gjort en fullständig undersökning av genomen av sexuell preferens hos män.

I studien analyserades genuppsättningen hos 456 män från 146 familjer med två eller fler homosexuella bröder, som fick sin genotyp kartlagd med 402 markörer med bestämda intervaller. 137 familjer hade två homosexuella bröder och nio familjer hade tre homosexuella bröder. Studien baseras inte på slumpmässigt urval utan deltagarna var rekryterade visa annonser i lokala och nationella homo-publikationer. Trettio av familjerna hade en förälder och trettio hade två föräldrar, 46 av familjerna hade åtminstone en heterosexuella manlig eller kvinnlig helsyskon. Tidigare studier har enbart granskat X-kromosomen, en av de två könskromosomerna.

I den nya studien undersöktes alla övriga 22 kromosompar. Men den andra könskromosomen, Y-kromosomen, granskades inte därför att den inte tros innehålla många gener. Undersökningen visade sig att 60 procent av de homosexuella bröderna hade identiska DNA-sekvenser på kromosomerna 7, 8 och 10, i en slumpmässigt vald grupp skulle 50 procent ha identiska DNA-sekvenser. Psykologen Brian Mustanski som har lett forskningslaget på UIC som har lett forskningslaget där också forskare från National Health Institute ingått, fastslår att det inte finns någon särskild ”homo-gen”. Forskarnas egen hypotes är att homosexualitet är ett komplext samspel miljö och ett flertal gener.

Kommentar:

Ytterligare en spik har slagits i kistan för teorin att homosexualitet skulle vara ”medfött”. Denna studie visar återigen att biologiska faktorer endast spelar en mycket liten och indirekt roll som biologin trivialt alltid måste göra för alla egenskaper hos biologiska organismer. Det är självklart så att det finns vissa grundläggande temperament eller personlighetsdrag som ökar chansen för att en given person också får andra egenskaper på grund av de mera grundläggande personlighetsdragen. T.ex. om en person har en större benägenhet till aggression så ökar det självklart risken för en kriminell eller asocial personlighet och självklart så är en grundläggande aggression delvis styrt av biologiska faktorer, men egenskapen ”kriminell” är endast indirekt styrt av biologiska faktorer såsom aggressionsnivå, förmåga att bedöma konsekvenser, självinsikt osv, Utan ”rätt miljö” så skulle inte ett kriminellt beteende utvecklas. En person som är längre än genomsnittet och dessutom har ett bra bollsinne har naturligtvis ökad chans att bli en bra basketbollspelare.

Men återigen är sådana egenskaper endast en indirekt roll för att orsaka att någon blir en bra basketbollspelare, utan en viss miljö är det inte bara osannolikt utan omöjligt att utveckla en sådan egenskap. De genetiska och biologiska faktorerna för homosexualitet motsvarar alltså de biologiska faktorerna för basketbollspelare. Utan en viss miljö olika val blir det ingen bra basketbollspelare, och utan en viss miljö och utan vissa val så utvecklas ingen homosexualitet. Det är rimligt att homosexualitet korrelerar med vissa grundläggande personlighetsdrag, man har t.ex. märkt att atypiskt könsrollsbeteende hos prehomosexuella barn är det som starkast korrelerar med homosexualitet i vuxen ålder. Homosexuella män är och känner sig oftare omanligare än heterosexuella män, likaså känner sig homosexuella kvinnor (och beter sig oftare) manhaftigare än heterosexuella kvinnor. Detta kan tyda på en del homosexuella har en gemensam grundläggande personlighetstyp i botten.

För att gå till ett annat ämne: läsaren borde fråga sig är varför inte alla dessa studier som visar en annan bild av homosexualitet än den man vill påskina basuneras ut i media? Varför skriver inte t.ex. Expressen eller Aftonbladet några stora rubriker om detta? Och varför är det t o m så att de mest välgrundade teorierna och fakta inte får komma fram?

Referenser:

1. Mustanski B. S. et al. (2005)

Mustanski, Brian S., DuPree, M.G., Nievergelt, C. M.,
Bocklandt, S., Schork N. J., och Hamer D. H. (2005) “A genome wide scan of male sexual orientation” Human Genetics DOI: 10.1007/s00439-004-1241-4
http://springerlink.metapress.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s00439-004-1241-4

Huvudsakligen från internet (källa nu okänd)

I videon är det verkligt STARKA och stolta kvinnor och män och inga spillror av det som vi tvingas bevittna här, spillror med pridestuk:

Annonser

One thought on “Studier visar att homosexualitet inte är medfött – ingen ÄR homosexuell – det är ett beteende

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s